සියලු ප්රවර්ග
EN

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>සේවා

අපගේ සැලසුම් කණ්ඩායම

අපගේ සැලසුම් කණ්ඩායම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පාරිභෝගික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි, අපගේ සැලසුම් කණ්ඩායම අපගේ අත්දැකීම් මත පදනම්ව ruc ලදායී යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මෙම ක්‍රියාවලියේදී පිරිවැය සහ ගුණාත්මකභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනප්‍රිය නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින් සමඟ එක්ව කටයුතු කරන්නෙමු.