සියලු ප්රවර්ග
EN

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>සේවා

OEM / ODM ඇඳීමෙන් දින 30 ක්

ඔබට විවිධ ප්‍රමාණයන්, හැඩයන්, වර්ණය, ලාංඡන සහිත OEM හෝ ODM ගමන් මලු කළ හැකිය. ඔබ කළ යුත්තේ අපට පින්තූරයක් හෝ නියැදියක් එවීම පමණක් වන අතර අපට පින්තූරය හෝ නියැදිය මත පදනම්ව එකම නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

                       

ඔබට නිර්මාණ ඇඳීම ද යැවිය හැකිය, අද්විතීය සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අපගේ නිර්මාණ කණ්ඩායම ඔබ සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇත.

                       

ඔබට විවිධ ප්‍රමාණයන්, හැඩයන්, වර්ණය, ලාංඡන සහිත OEM හෝ ODM ගමන් මලු කළ හැකිය. ඔබ කළ යුත්තේ අපට පින්තූරයක් හෝ නියැදියක් එවීම පමණක් වන අතර අපට පින්තූරය හෝ නියැදිය මත පදනම්ව එකම නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

                       

ඔබට නිර්මාණ ඇඳීම ද යැවිය හැකිය, අද්විතීය සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අපගේ නිර්මාණ කණ්ඩායම ඔබ සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇත.

                       

ඔබට විවිධ ප්‍රමාණයන්, හැඩයන්, වර්ණය, ලාංඡන සහිත OEM හෝ ODM ගමන් මලු කළ හැකිය. ඔබ කළ යුත්තේ අපට පින්තූරයක් හෝ නියැදියක් එවීම පමණක් වන අතර අපට පින්තූරය හෝ නියැදිය මත පදනම්ව එකම නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

                       ඔබට නිර්මාණ ඇඳීම ද යැවිය හැකිය, අද්විතීය සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අපගේ නිර්මාණ කණ්ඩායම ඔබ සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇත