എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>സേവനങ്ങള്

പാക്കിംഗ് പരിഹാരം

ഞങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് രീതി അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിലെ കടൽത്തീര പാക്കിംഗ് വേയുമായി യോജിക്കുന്നു. ഇനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നല്ല നിലവാരമുള്ള ബബിൾ ബാഗും മാസ്റ്റർ കാർട്ടണും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, info1@phulybao.com / info2@phulybao.com എന്ന വിലാസത്തിൽ അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക